การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการย้อมสีดีสเพิร์สบนผ้าพอลิเอสเตอร์โดยใช้เทคนิคการปั่นผสมความเร็วสูงและอัลตราซาวด์

Publish Year International Journal 2
2014 exเบญจวรรณ ศิริเพ็ชร, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of Energy-Saving Dyeing Process for Poly(lactic acid) Fabric", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 535, ฉบับที่ "-", มกราคม 2014, หน้า 110-113
2013 exเบญจวรรณ ศิริเพ็ชร, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Dye Dispersion Preparation on Disperse Dyeing Performance on Polyester Fabric", Advanced Material Research, ปีที่ 610, ฉบับที่ "-", ตุลาคม 2013, หน้า 534-537
Publish Year International Conference 3
2015 inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Eco-friendly and Energy-saving Dyeing Process for Poly(lactic acid) fabric", The 7th UTIB INTERNATIONAL R&D PROJECT BROKERAGE EVENT IN TURKISH TEXTILE AND CLOTHING SECTOR, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, Bursa สาธารณรัฐตุรกี
2013 exBenjawan Siriphet, exGrittayot Vannapugdee, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improvement of Disperse Dyeing Process for Poly(lactic acid) Fabric by means of Ultrasound", International Conference on Engineering and Applied Science, 15 - 17 มีนาคม 2013, โตเกียว ญี่ปุ่น
2012 exSiriphet, B., inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of dye dispersion preparation on disperse dyeing performance on polyester fabric", 2nd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2012, 12 ตุลาคม 2012