การสังเคราะห์ (ออร์โทร-, เมตา- ,พารา-)โอลิโกแอนทราซีน สำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์พอลิเมอร์ไดโอดเปล่งแสง