การศึกษาสมบัติเชิงกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ชาข้าวฮางคั่ว