ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือกำจัดวัชพืชแบบใช้ความร้อนเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย