การศึกษากระบวนการหมักแบบกึ่งกะที่มีการป้อนแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนเพื่อใช้ในการผลิตมวลชีวภาพจากกลีเซอรอลดิบด้วย Escherichia coli

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exKla Taneeto, exMethee Khamduang, exKanoktip Packdibamrung, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "Optimized Production of L-phenylalanine by Fermentation Using Crude Glycerol", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 686-699
2009 exKhamduang, M, exPackdibamrung, K, exChutmanop, J, exChisti, Y, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, "Production of l-phenylalanine from glycerol by a recombinant Escherichia coli", JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 36, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2009, หน้า 1267-1274
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exกล้า ธานีโต, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "High cell density fed-batch cultivation of Escherichia coli using crude glycerol from biodiesel process", 36th Congress Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพฯ