การพัฒนาตะกอนดินจากการผลิตน้ำประปาเป็นวัสดุผสมเพื่อปลูกพืช

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Use of Soil Sediment from Water Treatment as Growing Media for Lettuce", The Journal of Interdisciplinary Networks, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 290-295
Publish Year National Journal 3
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exญานี พานทอง, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การนำใยหินมาใช้ซ้ำในดินผสมสำหรับปลูกไม้กระถาง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2 Spc, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 28-32
2012 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตของทานตะวันกระถางที่ปลูกในวัสดุผสมตะกอนดินน้ำประปา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2 , พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 329-332
2012 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาญจนา มาล้อม, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตของสร้อยไก่ 'Kimono Yellow' ที่ปลูกในวัสดุผสมใยหิน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 337-340
Publish Year International Conference 3
2015 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reuse of Bangkok water treatment sludge as suitable plant growing media", 3rd Water Research Conference, 12 - 14 มกราคม 2015, Shenzhen สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Use of soil sediment from water treatment as growing media for lettuce", International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities, 8 - 9 สิงหาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exญาณี พานทอง, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Growth of periwinkle planted in rock wool-mixed growing media", ISSAAS International Symposium 2012, 13 - 16 พฤศจิกายน 2012, Legazpi สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 4
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุกัลยา ศิริฟองนุกูล, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "สัดส่วนตะกอนจากการผลิตน้ำประปาในดินผสมต่อการเจริญเติบโตของบานชื่นกระถาง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 เล่ม 1, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exญานี พานทอง, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การนำใยหินมาใช้ซ้ำในดินผสมสำหรับปลูกไม้กระถาง", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตของทานตะวันกระถางที่ปลูกในวัสดุผสมตะกอนดินน้ำประปา", การประชุมวิชาการฯ พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาญจนา มาล้อม, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตของสร้อยไก่ 'Kimono' ที่ปลูกในวัสดุผสมใยหิน", การประชุมวิชาการฯ พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย