การศึกษาการแยกบริสุทธิ์ คุณลักษณะเอนไซม์แมนนาเนส จาก Acinetobacter sp. และประเมินศักยภาพการเป็นสารพรีไบโอติกของแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์

Publish Year International Conference 2
2013 exนางสาวอรชุมา อาลัยผล, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, "Enhanced mannanase production by a novel mannanase producing bacteriumAcinetobacter sp. KUB-ST1-1", The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 26 พฤศจิกายน 2013 - 29 พฤศจิกายน 2014, เมือง
2012 exนางสาวอรชุมา อาลัยผล, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, "Purification and characterization of beta-1,4-mannanase from Acinetobacter sp. ST1-1", The 6th Young Scientist Seminar: capacity building and development of microbial potential and fermentation technology towards new era , 10 - 11 กันยายน 2012, Yamaguchi ญี่ปุ่น