การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสอนโดยใช้กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่บูรณาการการสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างมีปฏิสัมพันธ์

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "West-Central Thai Middle School Science Teachers’ Understanding of Science Process Skills", The International Conference on Educational Research 2012, 8 - 9 กันยายน 2012, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)