การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ย่อยสลายพอลีแลกไทด์จากเชื้อแบคทีเรียชอบร้อน

Publish Year International Conference 1
2010 exSrisuda Hanphakphoom, exNarisara Maneewong, exSukhumaporn Sukkhum, exShinji Tokuyama, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Purification and characteristics of PLA-degrading enzyme produced from Laceyella sacchari LP175", The 2nd Joint Seminar in Asian Core Program Khon Kaen, Thailand, 19-21 November 2010, 20 - 21 พฤศจิกายน 2010, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 exสุขุมาภรณ์ สุขขุม, exชินจิ โตกูยาม่า, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายพอลิแลกไทด์ในถังหมักแบบอากาศลอยตัว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาวิทยาศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย