การหาลักษณะกลิ่นรสของน้ำพริกเผาด้วยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาและจมูกอิเลคโทรนิค