สหสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเคมีกายภาพกับสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียของสารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่เตรียมโดยไคโตซานจากแหล่งต่างกัน