วิธีการที่เหมาะสมในการลดอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงในสภาพบรรยากาศดัดแปร

Publish Year National Journal 2
2013 inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inนายเจริญ ขุนพรม, inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, "การเจริญและการสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินภายใต้สภาพที่มีก๊าซ CO2 ของเชื้อรา Aspergillus spp. ที่แยกได้จากถั่วลิสง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 273-276
2012 inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, "ผลของก๊าซเอทิลีนต่อการสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินของเชือ รา Aspergillus spp. ทีแยกได้จากถถั่วลิสง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 637-640
Publish Year National Conference 2
2012 inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวชนัญญษ ช่วยศรีนวล, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, "Determination of Aflatoxins in peanut and Potential of Aflatoxins Production by Aspergillus Strains", The 6 th Thai Mycological Conference, 6 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, "ผลของก๊าซเอทิลีนต่อการสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินของเชื้อรา Aspergillus spp.ที่แยกได้จากถั่วลิสง", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 , 23 สิงหาคม - 24 กันยายน 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย