วิธีการตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้โปรตีนเรืองแสงสีเขียวเป็นตัวบ่งชี้เพื่อตรวจติดตามการอยู่รอดของเอสเชอริเชีย คอไล ในระบบอาหารแช่เยือกแข็ง

Publish Year National Conference 1
2012 exพรรุจี ศุภดิษฐ์, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดพลาสมิดที่มีโปรตีนเรืองแสงสู่ Escherichia coli ที่ทนต่อสภาวะแช่เยือกแข็ง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย