การแพร่กระจายของมวนน้ำ (Nepomorpha) ในเขตภูเขาภาคกลางของประเทศไทย

Publish Year National Conference 2
2011 inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRobert W. Sites, "ความหลากหลายของมวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เอกวัต วิถีประดิษฐ์1", ฐานทรัพยากรชีวภาพที่มั่นคงสู่การพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน, 9 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exละออ นาคทอง, inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRobert W. Sites, "มวนน้ำ (Heteroptera: Nepomorpha) จากเทือกเขาเพชรบูรณ์ในประเทศไทย", การประชุมครั้งที่ 1 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 2 - 4 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย