Conference

Article
ความหลากหลายของมวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เอกวัต วิถีประดิษฐ์1
Conference
ฐานทรัพยากรชีวภาพที่มั่นคงสู่การพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน
Class
ชาติ
Date
9 สิงหาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การแพร่กระจายของมวนน้ำ (Nepomorpha) ในเขตภูเขาภาคกลางของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004522 ชื่อวิชา Ecology of Aquatic Insects,13 มิ.ย. 2012 - 29 ก.ย. 2012