การพัฒนาเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องโดยใช้ Static Mixer ร่วมกับระบบอัลตราโซนิคและไมโครเวฟ

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exBundit Kottititum, "simulation Approach to Biodiesel Production from Palm Oil by Conventional and Reactive Distillation Processes", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 139-149

แสดงความคิดเห็น

(0)