อิทธิพลของการดัดแปรด้วยวิธีพรีเจลาทิไนซ์ต่อสมบัติการเป็น resistant starch และสมบัติเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งกล้วยดิบ