การศึกษาไม้พุ่มพื้นเมืองในภาคตะวันตกของไทยเพื่อใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

Publish Year National Conference 1
2014 exนางศิริวรรณ อุบลเลิศ, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับการออกแบบสวนสมุนไพรอย่างครบวงจร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย