ผลกระทบจากการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่อแมลงน้ำกลุ่มริ้นน้ำจืดในนาข้าว

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "แมลงน้ำและคุณภาพน้ำในนาข้าวใน 1 ช่วงฤดูกาลเพาะปลูก", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1-17
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Biodiversity of aquatic insects in rice paddy fields in relation with water quality during a crop cycle", International Conference on wetland Ecosystem Services: Biodiversity, Likelihood and Sustainability, 17 - 21 พฤศจิกายน 2010, ขอนแก่น ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)