ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และบรรษัทภิบาล

Publish Year National Journal 6
2016 exนางสาวนุรฟิตตรี เจ๊ะอาแว, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2016, หน้า 29-47
2016 exนายนฤเบศร์ สายพรหม, exรศ. ดุษฎี โยเหลา, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของจิตวิญญาณในการทำงานที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณเจตคติและพฤติกรรมในการทำงานของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2016, หน้า 139-158
2014 exภูริกานต์ วัจน์ประภาศักดิ์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ วัฒนธรรมองค์การและผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับบังคับบัญชา บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 92-107
2014 exชนิกานต์ เสียงเย็น, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ ความพึงพอใจในงาน จิตวิญญาณในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของหัวหน้างานในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 153-164
2012 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และบรรษัทภิบาล", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1/2555, มกราคม - มีนาคม 2012
2011 exธมลวรรณ มีเหมย, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, inนางไฉไล ศักดิวรพงศ์, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 447-455
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "Leadership, Workplace Spirituality, Job Performance and Good Corporate Governance", 28th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2014), 8 - 13 กรกฎาคม 2014, Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส