ลักษณะเชิงสถิติเกี่ยวกับตัวสถิติโคเฮนแคปปาที่ถูกปรับปรุง

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.พรพิศ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, exSittipong Ruktamatakul, "Some Statistical Aspects of Measuring Agreement Based on a Modified Kappa", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 389-397