ชีววิทยาและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวอ่อน

Publish Year International Journal 2
2017 exนาย เกรียงไกร มีถาวร, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Volatiles and enzymes involved in off-flavor development in trimmed young coconut water during low temperature storage", Acta Horticulturae, ปีที่ 1178, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 105-110
2012 exMohpraman, K., inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Safe use of sodium metabisulfite in young coconuts", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 65, มกราคม 2012, หน้า 76-78