การศึกษาผลของการเก็บoocyte ของสุนัข ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งที่มีต่อลักษณะของโครโมโซม รูปร่างของmicrotubule และ การเกิดnuclear maturation..

Publish Year International Journal 1
2012 exชลธิชา ศรีรุ่งเรือง, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Effect of Solid Surface Vitrifi cation on Viability and Morphologyof Canine Cumulus-Oocyte Complex", Kasetsart Journal(Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 554-564
Publish Year International Conference 2
2012 exนางสาว ชลธิชา ศรีรุงเรือง, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Solid Surface Vitrification on modification of lectin-binding carbohydrate chains in Zona pellucida of Canine Cumulus-Oocyte-Complex", 37th international conference on veterinary sciences , 29 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร
2010 inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Effects of Solid Surface Vitrification on Cumulus Expansion of Canine Oocytes", the 36th International Conference on Veterinary Science , 4 - 5 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย