การศึกษากลไกการทำงานของโปรตีนดื้อยาแบบหลายขนานและการพัฒนาเครื่องมือทดสอบอันตรกิริยาสำหรับคัดกรองโมเลกุลที่มีฤทธิ์ทางยา

Publish Year International Journal 1
2013 exญาณิชศา จันทาพูน, exกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, "Cellular Chemo-Resistance and Radiosensitivity of Parental and Adriamycin-Selective Human Small-Cell Lung Cancer Cell Lines", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2013, หน้า 424-433