การพัฒนาวิธีการลอกกาวจากเส้นไหมไทยด้วยเอนไซม์

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2015 inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMasahiro Tsukada, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Mechanical Properties of Silk Fabric Degummed with Bromelain", Journal of Engineered Fibers and Fabrics, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 69-78
Publish Year International Conference 3
2011 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exนายสุรเดช อรุณลักษณ์, exดร ศศิมนัส อุณจักร์, "Expression of Cocoonase from a Local Thai Silkworm and Its Biological Activity", The 3rd International Symposium on Insect Physiology, Biochemistry and Molecular Biology” , 2 - 6 กรกฎาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Silk Degumming Proteases", The 2nd International Symposium on the Silkworm Functional Genomics and Modern Silk Road. , 21 - 23 ตุลาคม 2011, Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exนายสุรเดช อรุณลักษณ์, exดร. ศศิมนัส อุณจักร์, "An active recombinant cocoonase from the silkworm, Bombyx mori.", The 22nd Congress of the International Sericultural Commission “Silk for the better life”. , 14 - 18 ธันวาคม 2011, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 exสุรเดช อรุณลักษณ์, exดร. ศศิมนัส อุณจักร์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "การแยกบริสุทธิ์คอกคูเนสจากไหมสายพันธุ์พื้นเมืองไทยและโคลนยีนคอกคูเนสในแบคทีเรีย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2012 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์, exนายวงศ์วุฒิ กาญจนวงศ์ไพศาล, exนางสาวนวภัทร นกยูงทอง, exนางสาวนิศาลักษณ์ เกิดศิริ, "กรรมวิธีการผลิตรังไหมอัดและรังไหมอัดที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2012