การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของฝรั่งด้วยสารสกัดจากเชื้อรา เอคโตไมคอร์ไรซาบางชนิด

Publish Year National Conference 3
2012 exปานทิพย์ ขันวิชัย, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของเชื้อเห็ดตับเต่า (Boletus colossus Heim.) ไอโซเลทต่างๆ ต่อการเติบโตทางกิ่งใบและมวลชีวภาพของต้นกล้าฝรั่ง ‘Okinawa’", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, exมัชฌิมา แทนสา, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของเชื้อเห็ดตับเต่าต่อการออกรากของกิ่งตอนชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวปานทิพย์ ขันวิชัย, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตต้นกล้าฝรั่ง 'พันธุ์แป้นสีทอง' ร่วมกับการปลูกเชื้อเห็ดตับเต่า (Boletus colossus Heim.) ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย