การศึกษาการลดกลิ่นที่ไม่เป็นที่ยอมรับในนมแพะโดยใช้เครื่องระเหยแบบหมุน