เทคนิคการสกัดสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในดินด้วยของเหลวภายใต้ความดันสูง

Publish Year International Journal 3
2010 exWhitlow, H.J., inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exEronen, H., exSajavaara, T., exLaitinen, M., exNorarat, R., exGilbert, L.K., "Development of PIXE measurement of Ca changes resulting from viral transduction in cells", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 1336, สิงหาคม 2010, หน้า 295-298
2007 inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exนายสุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ, exศ.ดร. อรรถพล นุ่มหอม, exProf. Roger M. Smith, "Superheated water extraction and phase transfer methylationof phenoxy acid herbicides from solid matrices", Journal of Chromatography A, ปีที่ 1152, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 268-273
2006 inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exSu-in, P, "Modified superheated water extraction of pesticides from spiked sediment and soil", ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, ปีที่ 385, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2006, หน้า 83-89
Publish Year International Conference 1
2008 exนฤมล รามนัฐ, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, "Monolithic PS-DVB Sorbent Trap for GC Analysis", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, อื่นๆ ประเทศไทย