ระบบวิเคราะห์สืบค้นและประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับข้อมูลชีวสารสนเทศด้านโครงสร้างและฟังก์ชันของโปรตีนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและยา

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Short Text Document Clustering using Distributed Word Representation and Document Distance", Walailak Journal of Science and Technology (WJST), ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 107-119
2018 inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Constraint-based discriminative dimension selection for high-dimensional stream clustering", Journal of Advances in Intelligent Informatics, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2018, หน้า 167-179
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยกฎความสัมพันธ์บนฐานข้อมูลที่ไม่สมดุล", วิศวกรรมสาร มก, ปีที่ 25, ฉบับที่ 79, มกราคม - มีนาคม 2012
Publish Year International Conference 15
2021 exNuttrachai Promptsook, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Thai Equity Mutual Fund Net Asset Value Return Prediction Using Internal Factors", The 2nd International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2021), 26 - 28 สิงหาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, exThanapat Kangkachit, exLaurent d'Orazio, exDimitris Kotzinos, exDominique Laurent, exNicolas Spyratos, "Towards Data-and-Innovation Driven Sustainable and Productive Agriculture: BIO-AGRI-WATCH as a Use Case Study", 2021 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 15 - 18 ธันวาคม 2021, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2019 exIsara Khongsrabut, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Outliers Detection in Time Series Data Case study: Provincial Waterworks Authority", The 4th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019, น่าน ประเทศไทย
2019 exKraisak Khusuwan, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "EBITDA Time Series ForecastingCase study: Provincial Waterworks Authority", The 4th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019, น่าน ประเทศไทย
2019 inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, exAnan Ngoenbumroong, "Performance Comparison between Sql-Based and Nosql-Based Data Warehouse", 12th Regional Conference on Computer Information and Engineering 2019, 25 - 26 พฤศจิกายน 2019, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2018 inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "High-dimensional data stream clustering: Our research experiences", The International Conference on Computer Engineering, Network and Intelligent Multimedia 2018 and The 11th AUN/SEED-Net Regional Conference on Computer and Information Engineering 2018, 26 - 27 พฤศจิกายน 2018, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2018 exChutimol Kramakum, inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Information gain Aggregation-based Approach for Time Series Shapelets Discovery", 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), 1 - 3 พฤศจิกายน 2018, Hochimin สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2013 exBordin Saengthongloun, exธนภัทร ฆังคะจิตร, inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "AC-Stream: Associative Classification over data Streams using multiple class association rules", International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 29 - 31 พฤษภาคม 2013, มหาสารคาม ประเทศไทย
2013 exSirampuj, T., exKangkachit, T., inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "CE-Stream: Evaluation-based technique for stream clustering with constraints", Proceedings of the 2013 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2013, 29 พฤษภาคม 2013
2013 exKlakhaeng, N., exKangkachit, T., inดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Classification model with subspace data-dependent balls", Proceedings of the 2013 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2013, 29 พฤษภาคม 2013
2012 exThanapat Kangkachit, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Fuzzy Concept Lattice-based Approach for Reactive Motifs Discovery", BIOSTEC 2012 (5th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2012, สาธารณรัฐโปรตุเกส
2012 exKamthorn Puntumapon, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "A pruning-based approach for searching precise and generalized region for synthetic minority over-sampling", THE 16TH PACIFIC-ASIA CONFERENCE ON KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING (PAKDD-2012), 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, มาเลเซีย
2012 exKittakorn Sriwanna, exKamthorn Puntumapon, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "An Enhanced Class-Attribute interdependence maximization discretization algorithm", Advanced data mining and application (Adma 2012), 15 - 18 ธันวาคม 2012, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 exKittakorn Sriwanna, exKamthorn Puntumaporn, exThanapat Kangkachit, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Improved Stopping Criterion in Data Discretization", The 15th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2011) , 7 - 9 กันยายน 2011
2011 exพูนเพิ่ม สุวรรณรัฐภูมิ, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "An Approach for Improving Associative Classification in Imbalanced Datasets", The 15th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2011), 7 - 9 กันยายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2017 exเทียนชัย อุ่นน้อย, exสำรี มั่นเขตต์กรน์, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Prediction on Two-Dimensional Gel Electrophoresis (2D-Gel) using Data Mining and Feature Selection Techniques", The 13th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT’2017), 6 - 7 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exวารุณี แต้มคู, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บูริหารสถาบันการศึกษา", The 13th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT’2017), 6 - 7 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exเทียนชัย อุ่นน้อย, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Prediction of Tobacco data on Two-Dimensional Gel Electrophoresis (2D-Gel) using Data Mining and Feature Selection Techniques", 9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”, 25 - 28 กรกฎาคม 2017, เลย ประเทศไทย