การใช้เทคนิคทางเซลล์วิทยา และ RAPD ร่วมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างชนิดของสาหร่ายวุ้น Gracilaria changii, G. firma, G. salicornia และอะเดลโฟพาราไซด์

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี อำรุง, "ADELPHOPARASITIC AND ENDOPHYTIC MICROBES IN GRACILARIA SALICORNIA (C. AGARDH) DAWSON FROM THAILAND", PHYCOLOGIA, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2009, หน้า 5
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี อำรุง, "Adelphoparasitic and endophytic microbes in Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson from Thailand", 9th International Phycological Congress, 2 - 8 สิงหาคม 2009, Tokyo ญี่ปุ่น