การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี

Publish Year International Conference 1
2009 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exวิภา มุตติศานต์, "comparison of chemical and electrochemical processes for metals removal from lead recovery wastewater", the 6th regional symposium on infrastructure development, 13 มกราคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพเชิงพลังงานในการกำจัดโครเมียม (เอ็กซะวาเลนท์) โดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า", การประชุมวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 24 - 27 มีนาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2009 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exนายอนุสรณ์ ทัศนราพันธ์, "การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตสุราโดยกระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 13 - 15 พฤษภาคม 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย