การไหลแบบไม่อัดตัวในสองมิติโดยการวิเคราะห์บนสโลว์แมนนิโฟลด์ และการจำลองเชิงตัวเลขโดยตรง

Publish Year International Journal 3
2010 inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exดร. ศิโรจน์ ศิริทรัพย์, "Investigation on an Accelerated Scheme for Solving Time-Dependent Systems", CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences, ปีที่ 65, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2010, หน้า 193-215
2006 inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of periodic perturbation on backward-facing step flows", WSEAS Transactions on Fluid Mechanics, ปีที่ 1, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2006, หน้า 500-505
2006 inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Periodic perturbation on backward-facing step floes at moderate reynolds numbers.", Proceeding of the 4th WSEAS InternationalConference on Fluid Mechanics and Aerodynamics,Elounda,Greece. , สิงหาคม 2006, หน้า 227-231
Publish Year International Conference 1
2009 inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exดร. ศิโรจน์ ศิริทรัพย์, "ระเบียบวิธีพีโอดีโพรเจคทีฟอินทิกลัลสำหรับสมการนาเวียร์สโตกส์แบบไม่อัดตัว", International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM 2009), 15 - 17 พฤษภาคม 2009, อื่นๆ สาธารณรัฐสิงคโปร์