ความเข้าใจและความคิดเห็นของนักศึกษาไทยที่มีต่ออุปลักษณ์ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์, รองศาสตราจารย์, "Thai university students' understanding and perception of English metaphors in news articles", International Journal of the Humanities, ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, กันยายน 2012, หน้า 129-146