ความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายพอลีแลกไทด์

Publish Year International Journal 1
2011 exรศ. ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช, exนส สุขุมาภรณ์ สุขขุม, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exShinji Tokuyama, exTomohiko Tamura, exYuumi Ishida, "A novel poly (L-lactide) degrading thermophilic actinomycetes, actinomadura keratinilytica strain T16-1 and pla sequencing", Afr. J. Microbiol. Res, ปีที่ 5, ฉบับที่ 18, กันยายน 2011, หน้า 2575-2582
Publish Year International Conference 2
2011 exนางสาว นริสรา มณีวงศ์, exศรีสุดา หาญภาคภูมิ , exนาย ชาญวิทย์ สุริยะฉัตรกุล, exDr Shinji Tokuyama, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetics study of PLA-degrading thermophilic bacteria and characterization of PLA-degrading enzyme", 4th Satellite Seminar of JSPS-NRCT Asian Core Program , 30 - 31 สิงหาคม 2011, เวียงจันท์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2011 exนางสาว สุขุมาภรณ์ สุขขุม, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "IMPROVEMENT OF PLA-DEGRADING ENZYME PRODUCTION BY ACTINOMADURA KERATINILYTICA STRAIN T16-1 IN AIRLIFT FERMENTER USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY", XIII, International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology , 6 - 10 กันยายน 2011, Sapporo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2011 exนริสรา มณีวงศ์, exศรีสุดา หาญภาคภูมิ , exชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวิวัฒนาการชาติพันธุ์ของแบคทีเรียชอบร้อนที่ย่อยสลายพอลิแลกไทด์ได้และสมบัติบางประการของเอนไซม์ย่อยสลายพอลิแลกไทด์บริสุทธิ์ที่ผลิตโดย Laceyella sacchari LP175", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย