การเตรียมวัสดุนาโนชนิดทินออกไซด์ (SnO2) โดยกระบวนการโซลเจลและโซโนเคมิคอล์