ศึกษาการผลิตเอนไซม์โปรติเอสและไลเปส บนกากสบู่ดำหลังผ่านการสกัดน้ำมันออก ด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง

Publish Year International Conference 1
2012 exThanyarath Sahayaa, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exAmpon Luadsongkrama, exBoosaree Titapiwatanakunc, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Application of Taguchi method for optimizing the lipase production from Jatropha curcas residue via solid-state fermentation", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”, 29 - 30 พฤศจิกายน 2012, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย