การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Transesterification of crude Jatropha oil using calcium oxide as heterogeneous catalyst", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย