การศึกษาผลิตพอลิโคนิลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อฮิสตามีน