การวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

Sub Project

Publish Year National Conference 3
2010 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, exภูวดล เตโช, "การพัฒนาการปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของภาคกลางตอนบนในประเทศไทย", การประชุมวิชาการ การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง, 7 - 9 มกราคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 exรวมพร เกษราพงศ์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวิทยา สุริยาภณานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "การเจริญของเนื้อเยื่อรอยประสานจากการติดตากิ่งพันธุ์พลับบนต้นตอกล้วยฤๅษี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "ศักยภาพการปลูกพลับ (Diospyros kaki L.) ในพื้นที่สูงของภาคกลางตอนบนในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย