การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลับสดและพลับแห้ง

Publish Year International Journal 1
2006 exSiriwan Tungsangprateep, exRatchaneewan Kulchan, exWasan Toonkham, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exBussakorn Praditniyakul, exPattra Maneesin, exSakkhee Sansupa, "Development of Consumer Packaging for Fresh Persimmons", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 172-181
Publish Year National Conference 1
2006 inนางวีระศรี เมฆตรง, "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกผลพลับสด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย