ผลของการช่วยผสมเกสรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและผลผลิตของพลับที่ปลูกเป็นการค้าบางพันธุ์

Publish Year National Conference 1
2006 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "ผลของอายุต้นตอ “เต้าซื่อ (Diospyros lotus) ต่อการเจริญเติบโตของพลับ 3 สายพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย