การเก็บรักษาพันธุ์เจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อ

Publish Year International Conference 1
2005 inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "Effect of High consentration of sucrose on growth of Rose-colored Leadwort plantlets for in vitro conservation.", Conference of the Australian Branch of the International Associational for Plant Tissue Culture & Biotechnology: Contributing to a Sustanable Future , 21 - 24 กันยายน 2005, Perth, Western Australia เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 1
2004 inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "การเก็บรักษาพันธุ์เจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อ: ผลของ mannitol ต่อการเจริญของเนื้อเยื่อที่เก็บรักษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย