เพิ่มศักยภาพการบูรณาการชุมชนเชิงพื้นที่นำร่องจังหวัดสุพรรณบุรี