การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการดิน น้ำ และศัตรูพืชในระบบการผลิตถั่วเหลืองภายใต้สภาพแห้งแล้งเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิต