การพัฒนาระบบติดตามสุขภาพทางสรีรวิทยาของทุเรียด้วยดัชนีสเปกตรัมเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพแม่นยำ