การศึกษาปัจจัยและการพัฒนาการรูปแบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเนื้อไม้เพื่อใช้ในการประเมินมูลค่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ