การพัฒนาเกณฑ์การประเมินมูลค่าไม้เศรษฐกิจบางชนิดเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจ