การพัฒนาแบบจำลองการเกิดการเดินทางเพื่อคาดการณ์ของผู้โดยสารรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครโดยอาศัยข้อมูลการวางแผนและการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่