การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมูของวิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา