โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 6 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรวรงค์ สุริยา, "การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและประชาชนในการอำนวยความปลอดภัยและการบำรุงรักษาทางหลวงชนบท", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 22 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย